Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Fotograaf: Rogier Veldman Fotografische Vormgeving, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20085565, kantoorhoudende te 1213 XR, Hilversum.
 • Cliënt: de afnemer van de producten en/of diensten van Fotograaf, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard.
 • Aw: de Auteurswet 1912.
 • Foto: fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet 1912, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet 1912 welke met bedoelde Fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 • Archieffoto: een reeds door Fotograaf, niet noodzakelijkerwijs in opdracht van Cliënt vervaardigde Foto.
 • Offerte: een aanbieding van Fotograaf aan de Cliënt tot het leveren van een Foto en/of het verrichten van Werkzaamheden.
 • Opdracht: al hetgeen Fotograaf op verzoek van de Cliënt maakt en/of uitvoert en/ of levert Waaronder, maar niet uitsluitend, het (doen) ontwerpen van een Foto, het (doen) vervaardigen van een Foto, het (doen) leveren van een Archieffoto, het (doen) geven van advies en/of het (doen) verlenen van (overige) diensten, al dan niet op locatie, die in verband staan met de totstandkoming van een Foto.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Fotograaf en Cliënt tot stand komt, alsmede alle overige (rechts)handelingen tussen Fotograaf en Cliënt die in verband staan met de Overeenkomst.​
 • ​Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. Ook te noemen: “publicatie”.

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en Cliënt, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst.

2.2 Cliënt ziet uitdrukkelijk, zonder voorbehoud af van de toepasselijkheid van door Cliënt (gebruikelijk) gehanteerde Algemene Voorwaarden, en/of inkoopvoorwaarden, en/of opdrachtvoorwaarden, en/of vergelijkbare voorwaarden gehanteerd. Deze door Cliënt (gebruikelijk) gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en binden Fotograaf derhalve niet.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 De Overeenkomst tussen Cliënt en Foto komt tot stand indien sprake is van één of

meer van onderstaande handelingen:

 • Door Cliënt een aan Fotograaf schriftelijk en/of mondeling gegeven Opdracht en aanvaarding van deze Opdracht door Fotograaf.
 • Doordat een aanbod van Fotograaf door Cliënt wordt aanvaard en het aanbod niet overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Fotograaf wordt herroepen.
 • Indien sprake is van een door Fotograaf op verzoek van Cliënt aan deze (al dan niet digitaal) toegezonden (Archief)foto: op het moment dat Cliënt de Foto ontvangt.
 • Indien Cliënt en/of een eindgebruiker een Foto publiceert danwel op enige andere wijze gebruik maakt van een Foto.

OFFERTE

4.1 Offertes van Fotograaf zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Fotograaf heeft het recht tot 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van aanbod door Cliënt dit aanbod te herroepen.

4.2 Offertes van Fotograaf zijn 14 dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 4.3 Aan een niet binnen in het vorige lid gestelde termijn aanvaard aanbod kunnen
door Cliënt geen rechten worden ontleend.

4.4 De Offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 4.5 Aanvaarding van aanbod is onlosmakelijk verbonden met aanvaarding van de door Fotograaf

gehanteerde Algemene Voorwaarden.
4.6 In offertes genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW.

OPDRACHT
5.1 De Opdracht is ten alle tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een

resultaatsverbintenis.

5.2 De Cliënt maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de Opdracht schriftelijk kenbaar bij Fotograaf en wel tijdig voor aanvang van de Opdracht.

5.3 Fotograaf voert de Opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de Cliënt als bedoeld in het vorige lid.

5.4 Kosten voortvloeiend uit door Cliënt doorgevoerde wijzigingen in de Opdracht, om welke reden dan ook, komen voor rekening van Cliënt.

5.5 Fotograaf is niet verplicht tot uitvoering van Opdracht indien Cliënt niet aan één enkele of meerdere overeengekomen voorwaarden en/of (wettelijke) verplichtingen voldoet danwel heeft voldaan.

5.6 Het moment van levering van de Foto (of het fotobestand) door Fotograaf aan Cliënt wordt beschouwd als het moment van voltooing van de Opdracht.

LEVERING
6.1 (Foto)bestanden worden aangeleverd in het voor Fotograaf gebruikelijke formaat en bestandstype.

6.2 Kosten voor aanlevering van (Foto)bestanden in een voor Fotograaf afwijkende
wijze en/of ongebruikelijk formaat en bestandstype komen voor rekening van Cliënt. 6.3 De levering van een Archieffoto aan Cliënt is onherroepelijk en komt met een betalingsverplichting.

VERGOEDING
7.1 Alle Werkzaamheden kunnen aan de Cliënt worden gefactureerd.

7.2 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de
Cliënt gewenste gebruik van het werk.

7.3 De vergoeding is exclusief BTW, tenzij voorafgaand en schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Fotograaf en Cliënt.

7.4 In geval van annulering van een Opdracht door Cliënt, om welke reden dan ook, heeft Fotograaf recht op de volgende vergoeding: annulering is kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van uitvoering van de Opdracht. Tussen 7 dagen en 48 uur voor aanvang van uitvoering van de Opdracht wordt 50% van het in de offerte genoemde bedrag in rekening gebracht; daarna het volledige bedrag.

7.5 In uitzondering op het vorige blijft Cliënt een vergoeding, op basis van kostprijs, verschuldigd voor reeds door Fotograaf, in voorbereiding op uitvoering van de Opdracht, gemaakte kosten.

7.6 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Cliënt volledig te worden vergoed.

7.7 Cliënt is 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd bij verstrekking van de Opdracht. Het resterende deel van de vergoeding dient binnen de op de factuur gestelde termijn te zijn voldaan.

7.8 Door Fotograaf in verband met de uitvoering van de Opdracht gemaakte zakelijke reiskosten zullen door Cliënt worden vergoed op basis van € 0,30 per afgelegde kilometer. Indien Fotograaf er voor kiest gebruik te maken van het openbaar vervoer, zullen de daaraan verbonden kosten (openbaar vervoer, 2e klasse) door Cliënt worden uitbetaald. Door Fotograaf in verband met de uitvoering van de Opdracht gemaakte parkeerkosten zullen door Cliënt worden vergoed op basis van kostprijs.

FACTUUR , FACTURATIE EN BETALING
8.1 Fotograaf factureert uitsluitend op basis van eigen facturatie-routine.

8.2 Cliënt zal Fotograaf niet verplichten een factuur op enigerlei digitale wijze in te dienen, zoals e-mail en/of een online platform en/of een online portal en/of enige andere vorm van digitale transmissie.

8.3 Cliënt ziet uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud af van de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden, inkoopvoorwaarden en/of overige voorwaarden verbandhoudend met een door Cliënt aan Fotograaf aangeboden online facturatie platform en/of facturatie portal, (ook) indien Fotograaf besluit gebruik te maken van genoemd platform en/of portal.

8.4 Geen enkel gebruik van een Foto op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Cliënt enige uitstaande factuur van Fotograaf nog niet heeft voldaan.

8.5 Na het verstrijken van de op de factuur genoemde betaaltermijn is de Cliënt in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd.

8.6 Fotograaf brengt Cliënt voor iedere verzonden (betalings)herinnering administratiekosten in rekening ter hoogte van 2.5% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 10,50. Indien Fotograaf tot incasso van vorderingen moet overgaan zullen de incassokosten aan de Cliënt in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 200,00.

8.7 Indien de Cliënt in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Cliënt.

AUTEURSRECHT

9.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Fotograaf.

AUTEURSRECHTINBREUK

10.1 Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf.

10.2 Bij inbreuk komt Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10.3 Indien de Foto door derden wordt gebruikt, waarvan vermoed kan worden dat dit gebruik in strijd is met de Overeenkomst, zal de Cliënt Fotograaf hiervan direct op de hoogte stellen.

LICENTIE

11.1 Toestemming voor gebruik van een Foto door de Cliënt wordt uitsluitend schriftelijk/per e-mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

11.2 De licentie wordt beperkt uitgelegd, in het voordeel van Fotograaf.

11.3 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik door uitsluitend de Cliënt, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Fotograaf, hebben bedoeld.

11.4 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder eerdergenoemde exploitatierecht.

11.5 Het is de Cliënt niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograaf.

11.6 Tenzij anders overeengekomen, is de Cliënt niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. NAAMSVERMELDING

12.1 De naam van Fotograaf dient duidelijk bij gebruik te worden vermeld, of met een

verwijzing naar de Foto in de publicatie te worden opgenomen.

PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

13.1 De Cliënt neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Foto te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf in acht conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw.

13.2 De Cliënt is niet bevoegd de Foto zodanig te wijzigen, te manipuleren of te verminken dat dit schadelijk is voor Fotograaf.

13.3 De Cliënt zal gewenste wijzigingen aan de Foto voorafgaan aan de wijziging met Fotograaf bespreken. 13.4 Indien de Cliënt van Fotograaf toestemming heeft om de Foto te manipuleren of sterk te bewerken, zal

het resultaat daarvan pas gebruikt mogen worden na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Fotograaf.

13.5 De auteursrechten op de gewijzigde Foto zullen bij Fotograaf rusten en de Cliënt zal op eerste verzoek van Fotograaf kosteloos meewerken aan enige formaliteit om die overdracht te effectueren.

13.6 Fotograaf behoudt zich het recht voor bepaald gebruik van de Foto niet toe te staan op welke grond dan ook. Fotograaf zal de Cliënt in zo’n geval informeren. Indien reeds een licentie is verstrekt, zal die bij zo’n melding automatisch en direct zijn ingetrokken.

13.7 Voor iedere inbreuk op de aan Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Cliënt een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

OVERMACHT
14.1 Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn/haar verplichtingen als gevolg van overmacht.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij/zij niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.

14.3 Indien Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij/zij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de Cliënt gehouden deze onkosten te vergoeden.

BEVOEGDHEDEN, AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTEN VAN DERDEN
15.1 Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

15.2 Fotograaf is jegens de Cliënt niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van de Foto, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Fotograaf.

15.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

15.4 Indien derden jegens Fotograaf en/of Cliënt een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot de Opdracht en/of de Foto, dan zullen de Cliënt en Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

15.5 De Cliënt is niet bevoegd de Foto in zodanige context te gebruiken dat dit schadelijk is voor Fotograaf of een recht van een geportretteerde schendt zoals, maar niet beperkt tot, een wijze die afbreuk doet aan de eer en goede naam, de privacy schendt, van seksuele aard is, een ernstige beschuldiging inhoudt, of anderszins onrechtmatig is.

STAKING, SURSEANCE, FAILLISEMENT
16.1 In geval van faillissement of van surseance van betaling, of staking van de onderneming van de Cliënt, dient de Cliënt de Fotograaf hiervan onverwijld op de hoogte te (doen) stellen en heeft Fotograaf het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen evenals de geldigheid van enige verstrekte licentie.

KLACHTEN, GESCHILLEN, RECHTS- EN FORUMKEUZE

17.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen binnen 7 dagen na voltooing van de Opdracht schriftelijk aan Fotograaf te worden medegedeeld. Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Cliënt zou leiden.

17.2 Een door Cliënt aan Fotograaf meegedeelde klacht gerechtigd Cliënt niet tot opschorting van (een deel) van de vergoeding.

17.3 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle Offertes en anderszins tussen partijen gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de Cliënt heeft en ongeacht de plaats waar de levering heeft plaatsgevonden. Het Weens Koopverdrag (1980 CISG) is uitgesloten.

17.4 De Rechtbank in Amsterdam, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over en kennis te nemen van geschillen, ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en/of Offertes en/of anderszins tussen partijen gesloten Overeenkomsten, tenzij een dwingend wettelijke bepaling een andere Rechtbank bevoegd verklaart.

OVERIG

18.1 Eventuele ongeldigheid van bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen geheel onverlet.